TOP-training: onderpresterende leerlingen

TOP-training: onderpresterende leerlingen

Sancta wil graag een positieve sturing geven aan leerlingen die onderpresteren en leidt daarom docenten op zodat zij hun handelingsrepertoire leren te vergroten op gebied van: motivatie, communicatie en gespreksvoering vanuit een groeimindset. Tijdens de training leren docenten om leerlingen in hun kracht te zetten en hun  intrinsieke motivatie te versterken. Ouders krijgen tijdens dit traject ook scholing aangeboden , zodat zij ook meer zicht krijgen op een effectieve aanpak bij motivatieproblemen van leerlingen

De training

TTT (=Train de TOP-Trainer) bestaande uit vijf bijeenkomsten van 2 ¾  uur voor de docenten/mentoren van vwo en havo. De trainingen worden verzorgd door Lydia Sevenster (Goed Presteren). 

De training beoogt kennis over (hoog)begaafdheid over te dragen aan de docenten zodat de school daarna zelfstandig onderpresterende leerlingen effectief kan begeleiden. De docenten/mentoren leren om de TOP-methodiek te gebruiken in de eigen schoolsituatie. Ze worden getraind in het begeleiden van groepjes ((hoog)begaafde leerlingen die neiging hebben om onder te presteren of dat al doen.

De deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomsten achtergrond informatie over onderpresteren en doen ervaring op in TOP-gesprekstechnieken. Daarnaast krijgen de deelnemers (extra) kennis over onderpresteren en motivatie bij hoogbegaafdheid. Er wordt tijdens de training gewerkt aan een attitudeverandering van de docenten, waardoor de gesprekken met de leerlingen meer open zijn, meer ontdekkend, en de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen door de vergrote zelfkennis en zelfbewustzijn.

In de TTT gaan docenten de oefeningen eerst zelf met elkaar uitvoeren zodat er meer inzicht komt op ervaring en bewustwording. Zelfreflectie is ook een belangrijk onderdeel in de TOP-training voor leerlingen. Ook het uitwisselen van ervaringen en het samen zoeken naar oplossingen is een wezenlijk onderdeel van de training.

Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de voorkennis, ervaring en wensen van de deelnemers wat betreft de begeleiding van onderpresterende leerlingen, krijgen zij voor aanvang van de training een vragenlijstje toegestuurd.
Aan het einde van het traject kunnen de deelnemers groepjes onderpresterende leerlingen zelfstandig begeleiden met behulp van de TOP-methodiek.

Deelnemers worden geacht om tijdens de training met groepjes leerlingen (+/- 6 leerlingen) gesprekken te voeren en TOP-vaardigheden te oefenen. Zij maken hiervan een verslag en sturen dit naar de trainer voor schriftelijke feed back. Een deel hiervan wordt in de volgende bijeenkomst als casus ingebracht.

Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de bijeenkomsten 2 t/m 5.

In de bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • signaleren van hoogbegaafden/onderpresteerders en de structuur van het TOP-traject 

  • oefenen met technieken en materialen van het TOP-traject

  • uitwisselen van ervaringen

  • toelichten van non-verbale communicatie, oplossingsgerichte strategieën en begrippen als bezoeker, klager, klant

TTT data:      

  • donderdag 18 oktober 2018 (14.15-17.00 uur)

  • dinsdag 20 november 2018 (14.15-17.00 uur)

  • maandag 14 januari 2019 (14.15-17.00 uur)

  • dinsdag 12 maart 2019 (14.15-17.00 uur)

  • donderdag 23 mei 2019 (14.15-17.00 uur)

Certificaat:

De deelnemers ontvangen bij afronding van de training een certificaat.

Voorwaarde voor het ontvangen van een certificaat is dat de deelnemers minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten hebben bijgewoond. Zij hebben een groepje onderpresterende leerlingen een (deel van) een TOP-training gegeven en van deze training schriftelijk verslag gedaan.

Uitspraken van (Sancta) Top-trainers:

“ Leerlingen kunnen na afloop van de cursus beter reflecteren”

“ Ik heb veel meer inzicht gekregen in onderpresteerders en heb een basis gelegd met gesprekstechnieken”

“ Heel waardevol om op deze manier met leerlingen bezig te zijn”

“ Ik heb nu tools om de onderpresteerders te herkennen en ook geleerd dat gevoel vaak al veel zegt”

“ Een aantal leerlingen heeft zich verbeterd; ze hebben een beter beeld van zich zelf gekregen”

“ Ik vond dit een voortreffelijke cursus waar hoofd, hart en handen op niveau werden aangesproken”