Basisondersteuning

Basisondersteuning

Mentor

Iedere klas en iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor is 1e lijns-leerlingbegeleider, volgt de studieresultaten, helpt bij het maken van keuzes en zorgt voor een goede sfeer in de klas. De mentor ziet zijn leerlingen een aantal uren per week, tijdens zijn eigen vak, studielessen en tijdens individuele gesprekken. Zo bouwt de mentor een goede relatie op met zijn leerlingen. Ook ouders of verzorgers kunnen met vragen bij de mentor terecht. De mentor is telefonisch bereikbaar via de school of per e-mail (zie intranet). 

Junior-mentor

De junior-mentor is een leerling uit de bovenbouw, die vrijwillig een brugklasleerling begeleidt. Tijdens de introductiedag maakt de brugklasser kennis met zijn klassenbegeleider. De klassenbegeleider gaat ook mee op brugklaskamp en helpt het hele jaar door bij brugklasactiviteiten.

Studiebegeleiding

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren, leren (leren) en doen van hun huiswerk is studiebegeleiding aanwezig: het Studielokaal verzorgt deze ondersteuning. Lees hier meer over studiebegeleiding.

Remedial Teaching en dyslexiebegeleiding

Dyslectische leerlingen uit de eerste en tweede klas krijgen een extra lesuur per week van onze remedial teachers, zolang dat nodig is. Is de begeleiding die de school biedt niet voldoende, dan raden wij ouders aan ook buiten de school extra remediale hulp te zoeken. Vanaf de derde klas vervalt het extra uur begeleiding. Leerlingen die dan nog vastlopen kunnen op afspraak terecht bij de remedial teachers. 

Leerlingen waarbij sprake is van een vermoeden van dyslexie kunnen bij ons worden aangemeld voor een vooronderzoek, waarna eventueel wordt doorverwezen naar een orthopedagoog of GZ-psycholoog.

Remedial teachers
Mevrouw H.A. Waardenburg: h.waardenburg@sanctamaria.nl en mevrouw S. Alamudi: s.alamudi@sanctamaria.nl

Lees hier meer informatie over ons dyslexiebeleid.

Decaan

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Bekijk hier de decanensite.

Decaan
Mevrouw A. Hollemans (vwo) a.hollemans@sanctamaria.nl
De heer D. Boor (havo) d.boor@sanctamaria.nl

Motivatiecoaching

Een aantal van onze havoleerlingen in de bovenbouw kampt met een (tijdelijk) gebrek aan motivatie voor schoolse taken. Dit heeft een negatieve invloed op resultaten en het welbevinden van leerlingen en kan veel oorzaken hebben. Als  leerling en mentor geen idee hebben waar het gebrek aan motivatie vandaan komt, schakelen wij een van de motivatiecoaches in. 

Het doel van de gesprekken met deze coaches is er achter te komen of tegenvallende resultaten voortkomen uit een gebrek aan motivatie of niet. Indien dit het geval is, is het streven door middel van oplossingsgerichte gesprekstechnieken (vanuit de groei-mindset) de leerling zelf eigenaar van het probleem te maken en met eigen oplossingen te laten komen. Als leerlingen praten en actief meedenken over hun motivatieprobleem, realiseren zij zich dat zij meer invloed op hun schoolprestaties hebben dan zij denken. De motivatie-gesprekken hebben vanzelfsprekend een positieve insteek en zijn bedoeld als een ‘steuntje in de rug’ om leerlingen die worstelen met een gebrek aan motivatie weer op de rails te krijgen.

Coaches
Mevrouw M. Vlieghuis: m.vlieghuis@sanctamaria.nl
De heer D. Boor: d.boor@sanctamaria.nl

Faalangstreductietraining LEF!

Faalangst is als je iets wel kunt, maar zo bang bent voor een slechte prestatie dat het niet lukt. Je presteert onder je niveau omdat de druk om goed te presteren je denkvermogen blokkeert. Doel van de training LEF! is om leerlingen te laten begrijpen hoe bepaalde zelf-ondermijnende gedachten kunnen ontstaan en hoe nieuwe helpende gedachten te ontwikkelen, waardoor meer rust en (zelf)vertrouwen ontstaat.

De training is voor onderbouwleerlingen, bestaat uit 9 sessies en vindt na schooltijd plaats. De methode Lefgasten van P. Crul ligt ten grondslag aan onze faalangstreductietraining LEF!

Trainers: mevrouw M. van Amersfoort, m.v.amersfoort@sanctamaria.nl en de heer M. Fricke, m.fricke@sanctamaria.nl 

Individuele faalangst- en examenvreestraining

Voor bovenbouwleerlingen die voor of tijdens toetsen zo gespannen zijn dat hun prestaties eronder lijden is er de mogelijkheid om individuele hulp te krijgen. Door middel van gesprekken en kleine oefeningen krijgen leerlingen meer zelfinzicht en leren zij zichzelf wat meer op hun gemak te stellen, zodat ze op hun eigen niveau kunnen presteren.  

Sociale vaardigheidstraining

Voor leerlingen die het moeilijk vinden om contact met leeftijdsgenoten aan te gaan en/of te onderhouden hebben we de sociale vaardigheidstraining. Er zijn leerlingen die zich moeilijk een houding kunnen geven in een groep of niet voor zichzelf durven op te komen en daar last van hebben. Er zijn er ook die andere leerlingen pesten. Bij sociale vaardigheidstraining leren leerlingen vaardigheden aan die het hen gemakkelijker maken om met anderen om te gaan en zichzelf te waarderen. Deze training wordt cursorisch aangeboden aan leerlingen van de leerjaren 1 en 2.

Trainers
Mevrouw M. Dijkstra, m.dijkstra@sanctamaria.nl 

Praatgroep Rouw

Het (school)leven gaat gewoon door, als je een dierbare verloren hebt. Ook voor onze leerlingen is dit een heel moeilijke situatie. Het kan helpen om stil te staan bij je verdriet en er met leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken over te praten. Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben, kan Praatgroep Rouw uitkomst bieden.

De groep wordt geleid door:
De heer H. Debets,  h.debets@sanctamaria.nl en mevrouw C. Kok, c.kok@sanctamaria.nl 

Spreekuur leerplicht

Leerlingen die preventief worden uitgenodigd voor het spreekuur leerplicht laten beginnend schoolverzuim zien. Ouders/verzorgers van leerlingen worden door de school vooraf op de hoogte gesteld van de oproep voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Betrokkenen binnen de school en ouders/verzorgers ontvangen een verslag van het gesprek.

Leerplichtambtenaar: mevrouw R. Hellingman: r.hellingman@haarlem.nl

Bezoek jeugdarts

Leerlingen die opvallen door zorgelijk (ziekte)verzuim kunnen een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts verwachten. De arts analyseert de gezondheidsklachten en bijkomende problemen, overlegt met huisarts, medisch specialist of hulpverlener en geeft relevante informatie door aan school. Ook als een leerling en ouders/verzorgers niet zijn verschenen op de afspraak, zal de jeugdarts de school hierover informeren.

Jeugdarts: mevrouw S. van Roijen      

CJG-coaching

CJG-coaching staat voor coaching vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, en is er voor ouders die ondersteuning kunnen gebruiken bij opvoeden en leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken bij opgroeien. 

De CJG-coach is door de gemeente Haarlem aan de school toegewezen en treedt op als schakel tussen onderwijs en hulpverlening. De coach kan snel hulp bieden, zelf (licht ambulante) hulp verlenen of rechtstreeks (specialistische) zorg inschakelen.

CJG-coaches
Mevrouw J. van der Zwart
Mevrouw M. van Irsel