Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Trajectvoorziening 

De trajectvoorziening is een voorziening die door het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland binnen alle scholen in de regio in het leven is geroepen in het kader van passend onderwijs. De trajectvoorziening, het hart van passend onderwijs, is een geïntegreerd onderdeel van de ondersteuningsstructuur. Ook onze trajectvoorziening heeft de volgende drie pijlers: 

  • Extra ondersteuning en begeleiding van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren (schoolse vaardigheden) en/of welbevinden, ten einde af- of uitstroom van deze leerlingen, als mogelijk, te voorkomen. We onderscheiden coaching van deze leerlingen (inventariserend en kortdurend) en trajectbegeleiding, als een leerling een langere periode baat heeft bij individuele begeleiding om weer ‘op de rails’ te komen. 
  • Ondersteuning en het coachen van mentoren en docenten in de (positieve) benadering en de omgang van/met deze leerlingen zodat zij hun handelingsrepertoire kunnen uitbreiden. 
  • Educatief partnerschap met de ouders: samenwerking en directe communicatielijnen. 

Coaching & trajectbegeleiding 

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het basisaanbod omvat of dan de mentor (1e lijns-leerlingbegeleider) kan bieden, worden door de mentor, na toestemming van ouders en in overleg met de leerling, aangemeld bij het ondersteuningsteam. 

Het ondersteuningsteam inventariseert en bespreekt de ondersteuningsbehoeften met de leerling en mentor. De leerling kan in aanmerking komen voor coaching (3 – 6 gesprekken) of trajectbegeleiding, als meer tijd en aandacht nodig is om de schoolse vaardigheden van de leerling te ontwikkelen of weer op orde te krijgen. 

Is trajectbegeleiding geïndiceerd, dan wordt een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) in samenwerking met de leerling, mentor en ouders opgesteld en professionele ondersteuning, eventueel samen met ketenpartners en/of andere externe deskundigen, geboden. 

De trajectbegeleiders werken planmatig, oplossings- en resultaatgericht. Leerlingen voelen zich hierdoor gezien, gehoord, gekend en serieus genomen. 

De trajectbegeleiders gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en coachen hen,bij die vaardigheden die ze NOG niet onder de knie hebben om binnen school succesvol te kunnen functioneren.

Zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator
Mevrouw Marieke van den Winkel-Derks, m.vanden.winkel@sanctamaria.nl

Trajectbegeleiders

Mevrouw Charlotte Kok, c.kok@sanctamaria.nl

De heer Maikel Frikke, m.fricke@sanctamaria.nl