Organisatie

Organisatie

Sancta Maria telt ongeveer 140 medewerkers. De schoolleiding stuurt de organisatie aan en zorgt voor de ontwikkeling, uitvoering en verantwoording van het beleid.

Schoolleiding

De schoolleiding richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en legt hierover verantwoording af.

Mevrouw Claasje Quadekker, rector-bestuurder:

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Externe- en bestuurlijke contacten
 • Strategisch HRM-beleid
 • Public relations, werving en communicatie

De heer Sybo Mocking conrector onderwijs:

 • Onderwijskundig beleid
 • Onderwijsorganisatie
 • Leerlingbegeleiding en -zorg

Mevrouw Martine Krijnen, conrector onderwijsorganisatie:

 • Financiën
 • Kwaliteitszorg, schoolorganisatie
 • Beheer, gebouw en huisvesting
 • ICT

Teamleiders

De schoolleiding werkt samen met zes teamleiders. Gezamenlijk vormen zij het managementteam van de school. De teamleiders werken voor de ontwikkeling en vernieuwing van hun afdeling, samen met een groep docenten. Ook zijn zij aanspreekpunt voor mentoren die zich bezighouden met de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Hiervoor stemmen teamleiders en mentoren af met de vakleerkrachten, de decaan en het ondersteuningsteam.

Mevrouw Annemarie Alberts, teamleider havo 1 & 2

Mevrouw Laura Archidona, teamleider vwo 1 & 2

Mevrouw Marieke Vlieghuis, teamleider havo 3

De heer Benjamin Kaper, teamleider havo 4 en 5

De heer L.H. Borgsteede, teamleider vwo 3 & 4

De heer J.W. Groen, teamleider vwo 5 en 6

Bestuur

Per 1 augustus 2011 is de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ van kracht. Dit betekent dat binnen het bestuur de toezichthoudende en bestuurlijke taken zijn gescheiden. 

Dagelijks bestuur: C. Quadekker 

De toezichthoudende taken worden uitgevoerd door:

Voorzitter De heer H. Luik
Vice-voorzitter n.t.b.
Lid Mevrouw L.J. Hobbelt
Lid De heer B.C. Stuyfzand
Lid Mevrouw J.S. van Scherpenzeel
Lid Mevrouw J.N. Kuipers
Lid De heer M. Jacobs

Onderwijsondersteunend personeel

Daarnaast ondersteunen de onderwijsassistenten en medewerkers van de administratie, huishouding, mediatheek en ICT/roosterafdeling de schoolorganisatie.

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator vangt leerlingen op die te laat komen, spijbelen of uit de lessen zijn verwijderd en rapporteert hierover aan de afdelingsleiders. Zo nodig onderhoudt de verzuimcoördinator contacten met ouders en de afdeling leerplicht.

Verzuimcoördinator

Mevrouw van Mameren 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen (plus drie schaduwleden) en drie ouders. De raad adviseert bestuur en management bij beleidsontwikkelingen en heeft het recht van instemming op sommige beleidsterreinen.

Leden leerlinggeleding: Dara Vos, Mees Hooftman, Boaz Cohen
Leden oudergeleding: De heer D. Rutgers van Rozenburg, Mevrouw B. Burger, De heer P. Pattynama
Leden personeelsgeleding: Mevrouw T. van Leeuwen (voorzitter), Mevrouw D. Fokker , De heer S. van de Louw, Mevrouw D. Kerkman, Mevrouw M.C. Koerts-Jannenga

Ouderraad

De oudervereniging van Sancta Maria (OV) stelt zich tot doel om de communicatie tussen ouders en de school te optimaliseren om zo de betrokkenheid te vergroten. Dit doet zij door samen met de school een aantal activiteiten te organiseren, periodiek overleg te hebben met de rector en een (pro-)actieve rol te spelen bij projecten. Een goed voorbeeld is het Sancta Oudercafé; een avond voor ouders met kinderen in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) waarbij deskundigen worden uitgenodigd om te komen spreken over relevante thema’s. Daarnaast organiseert de OV de beroepen speeddate in de bovenbouw (vanaf klas 4) en is zij aanwezig tijdens de Open Dagen. Ouders die interesse hebben om een bijdrage te leveren gedurende het schooljaar, kunnen naam, e-mailadres en telefoonnummer mailen aan ov@sanctamaria.nl. De ouderraad neemt contact op bij een concrete vraag om ouderhulp.

Leerlingenraad

De leerlingenraad op het Sancta geeft de leerlingen de kans om hun stem te laten horen. De leerlingenraad denkt mee over allerlei zaken op de school die de leerlingen aangaan zoals:

 • Facilitair
 • LMR
 • PR
 • Schoolkrant
 • UNESCO
 • En nog veel meer

Overal waar de leerlingen iets mee te maken hebben praten wij over mee. Elke jaarlaag wordt vertegenwoordigd; elke vertegenwoordiger komt op voor de belangen van zijn of haar achterban.

Leerlingen kunnen bij ons terecht met hun ideeën of opmerkingen waar wij vervolgens mee aan de slag gaan tijdens onze maandelijkse vergaderingen. Zo willen wij bereiken dat iedereen zich thuis voelt en dat er daadwerkelijk naar de inbreng van de leerlingen wordt geluisterd.

Vertrouwenspersoon leerlingen en hun ouders

Onze school een interne vertrouwenspersonen: mevrouw H. Waardenburg. Leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen over bedreigingen, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten, die ze niet met hun mentor kunnen of willen bespreken. Ook ouders kunnen met hun vragen of klachten over deze onderwerpen contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

E-mailadres mevrouw H. Waardenburg: h.waardenburg@sanctamaria.nl

Vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerkers die met discriminatie of seksuele intimidatie te maken krijgen, kunnen zich ook tot een vertrouwenspersoon wenden.

Vertrouwenspersoon medewerkers: Mevrouw B. Hes: bernadettehes@gmail.com 

Functionaris gegevensbescherming intern:

Mevrouw S. de Wit : s.de.wit@sanctamaria.nl 

 

PR en Communicatie

Voor PR gerelateerde vragen of informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Zijlstra: j.zijlstra@sanctamaria.nl